Informacja o projekcie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Partner KSOW:

Stowarzyszenie Serowarów Farmerskich i Zagrodowych


Dodatkowi partnerzy KSOW:

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Zielona Alternatywa

realizują operację

Tytuł operacji:

„Wielkie SER-wowanie"

Promocja serów, produktów mlecznych i innych, wytworzonych lokalnie,
jako element zrównoważonego rozwoju gospodarstw farmerskich


Cel operacji:

Celem operacji jest wspieranie rozwoju w zakresie serowarstwa poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności w obszarze lokalnego przetwórstwa, zachęcanie do tworzenia partnerstw podejmujących wspólne innowacyjne przedsięwzięcia w zakresie produkcji, promocji, certyfikacji i wprowadzania do obrotu regionalnej żywności wysokiej jakości. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie małego przetwórstwa farmerskiego i zagrodowego, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie systemów jakości żywności i krótkich łańcuchów dostaw, zapoznanie uczestników z innowacyjnymi rozwiązaniami w przetwórstwie mleka i wprowadzania do obrotu produktów mlecznych, pokazanien uczestnikom możliwości tworzenia sieci kontaktów. Wymiana wiedzy fachowej, umiejętności oraz dobrych praktyk pomiędzy podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich uczestniczącymi w warsztatach. Wskazanie konsumentowi końcowemu bezpośredniego źródła sprzedaży produktów z gospodarstwa rolnego i małego przetwórstwa oraz innych usług i artykułów od rolników na stoiskach podczas targów „Wielkie SER-wowanie”.

Grupa docelowa:

Grupę docelową operacji stanowią osoby będące grupą docelową poszczególnych działań.
Grupą docelową szkolenia oraz konferencji są osoby, które związane są zawodowo z wytwarzaniem serów i innych produktów w gospodarstwach rodzinnych lub też są zainteresowane rozwojem w tej branży. Z tym jednak zastrzeżeniem, że udział w konferencji ma charakter otwarty i związany jest jedynie z koniecznością zarejestrowania się.

Grupę docelową targów stanowi każdy potencjalny nabywca produktów wytworzonych lokalnie. Zakłada się, iż ze względu na realizację wydarzenia we Wrocławiu jest to mieszkaniec województwa dolnośląskiego i ościennych, zainteresowany prawidłowym odżywianiem, zakupem produktów wytworzonych lokalnie i o wysokiej jakości potwierdzonej stosownym certyfikatem.
Grupę docelową publikacji w Internecie stanowi dowolny obywatel posługujący się językiem polskim, zainteresowany tematyką żywności wytworzonej lokalnie, rozwoju obszarów wiejskich, zakupu produktów lokalnych, ograniczenia negatywnego wpływu zjawiska globalizacji.

Planowane formy realizacji operacji:

  • Szkolenie dla serowarów
  • Konferencja naukowo-szkoleniowa
  • Targi SERA
  • Kampania internetowa „Pomyśl globalnie - zadziałaj lokalnie"

 

Przewidywane efekty realizacji operacji:

  • Podniesienie poziomu wiedzy producentów poprzez uczestnictwo w szkoleniu
  • Wzmocnienie wymiany wiedzy uczestników rynku poprzez udział w konferencji
  • Wzmocnienie marki polskiego produktu serowarskiego poprzez promocję i przeprowadzenie wydarzenia - Targów Sera, w której udział weźmą producenci serów oraz producenci innych produktów lokalnych
  • Podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa na temat produkcji lokalnej i wpływu wyboru miejsca zakupu produktów spożywczych na rozwój obszarów wiejskich poprzez przeprowadzenie kampanii internetowej

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich